Wychowanków domu dziecka skoki w przyszłość techniki

W imie­niu dr inż. Andrzej Urbań­skie­go, współ­pra­cu­ją­ce­go z Bez­Kom­pu­te­ra, pro­si­my o roz­po­wszech­nie­nie infor­ma­cji o poszu­ki­wa­niu wspar­cia dla cen­nej ini­cja­ty­wy edu­ka­cyj­nej (tech­ni­ka i infor­ma­ty­ka) skie­ro­wa­nej dla dzie­ci z domu dziec­ka.

Poni­żej odno­śnik do tre­ści proś­by pana Andrze­ja.

Czy­taj wię­cej: Wycho­wan­ków domu dziec­ka sko­ki w przy­szłość tech­ni­ki

Blog Wkramost (Piotr Prejbisz)

Uczest­ni­cy czerw­co­wej kon­fe­ren­cji mie­li oka­zję poznać pana Pio­tra Prej­bi­sza, auto­ra książ­ki „Zanim sią­dziesz do kom­pu­te­ra” (nazy­wa­ną prze­ze mnie pol­skim CS Unplug­ged), mate­ma­ty­ka, eme­ry­to­wa­ne­go wykła­dow­cę i redak­to­ra wydaw­nictw dydak­tycz­nych.

War­to zapo­znać się z jego blo­giem Wkra­most (od pew­ne­go mostu przez rze­kę Wkrę). Przez wie­le lat zamie­ścił na blo­gu wie­le komen­ta­rzy do bie­żą­cych wyda­rzeń życia spo­łecz­ne­go oraz, co szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce dla nauczy­cie­li, wie­le arty­ku­łów i wpi­sów doty­czą­cych nauki i edu­ka­cji, zwłasz­cza w kon­tek­ście histo­rii (prze­szło­ści) i przy­szło­ści Pol­ski. Ostat­nio pisał m.in. o pomy­słach na na przy­szłą rolę Pała­cu i Osi Saskiej w War­sza­wie. Pole­cam wpis pt. Przed-szkol­na kryp­to­gra­fia w Saskim. Wcze­śniej war­to zapo­znać się z innym arty­ku­łem pana Pio­tra: Essen­tial Feeling.

Przy oka­zji: Mamy jesz­cze egzem­pla­rze 2. wyda­nia książ­ki p. Pio­tra, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy na kon­fe­ren­cję. Zain­te­re­so­wa­nych (nie­obec­nych na kon­fe­ren­cji) pro­si­my o kon­takt.

Informatyka bez komputerów też jest fajna”

Na kom­pu­te­ry przyj­dzie czas. Zanim pożrą naszą uwa­gę i wcią­gną nas bez lito­ści, zdo­ła­my zro­zu­mieć, jak dzia­ła­ją.” Tymi sło­wa­mi koń­czy się cie­ka­wy arty­kuł pt. Infor­ma­ty­ka bez kom­pu­te­rów też jest faj­na, któ­re­go auto­rem jest pan Piotr Sta­ni­sław­ski, dzien­ni­karz nauko­wy, nauczy­ciel infor­ma­ty­ki i przy­ro­dy w szko­le pod­sta­wo­wej, współ­au­tor blo­ga Cra­zy Nauka.

Dzię­ku­ję panu Andrze­jo­wi Urbań­skie­mu za prze­sła­nie odno­śni­ka do arty­ku­łu. Zachę­cam Pań­stwa do dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi o cie­ka­wych ini­cja­ty­wach w sty­lu CS Unplug­ged.

Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

Kopia stro­ny kon­kur­su KOALA, któ­ry w latach 2013–2018 orga­ni­zo­wa­ło V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Pozna­niu, jest dostęp­na tutaj. Wśród zaso­bów są cie­ka­we zada­nia, m.in. z algo­ryt­mi­ki.

6 edy­cja kon­kur­su odbę­dzie się w II seme­strze roku szkol­ne­go.

Nowy adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com

Po konferencji

Dzię­ku­je­my za udział w kon­fe­ren­cji 16 czerw­ca.

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i wyróż­nio­nym w kon­kur­sie na sce­na­riusz lek­cji.
Zwy­cię­skie sce­na­riu­sze znaj­du­ją się tutaj.


Na zdję­ciu od lewej: p. Damian Kur­piew­ski (Toruń),
p. Nata­lia Kolan (Gostyń) i p. Maciej Grześ­ko­wiak (Poznań)

Prze­wod­nik po infor­ma­ty­ce będzie pre­zen­to­wa­ny 27 czerw­ca na kon­fe­ren­cji „Infor­ma­ty­ka w edu­ka­cji”. Wię­cej na temat toruń­skie­go spo­tka­nia nauczy­cie­li moż­na prze­czy­tać na stro­nie iwe.mat.umk.pl

Konkurs na scenariusz lekcji bez komputera

30 kwiet­nia 2018 r. zakoń­czył się kon­kurs na sce­na­riusz lek­cji infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra. Dzię­ku­je­my wszyst­kim nauczy­cie­lom, któ­rzy przy­sła­li sce­na­riu­sze. Wyni­ki kon­kur­su:

  • dwie rów­no­rzęd­ne pierw­sze nagro­dy: Nata­lia Kolan z Gosty­nia za sce­na­riusz „Zapro­gra­muj mnie!” i Maciej Grześ­ko­wiak z Pozna­nia za sce­na­riusz „Pudeł­ko­wy kom­pu­ter”;
  • wyróż­nie­nie: Damian Kur­piew­ski i Krzysz­tof Skow­ro­nek z Toru­nia za sce­na­riusz „Reku­ren­cja”.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!