Konferencja CS4HS, 3.11.2017

3 listo­pa­da 2017 r. na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM w Pozna­niu odby­ła się kon­fe­ren­cja „Infor­ma­ty­ka bez kom­pu­te­ra” dla nauczy­cie­li infor­ma­ty­ki i nauczy­cie­li mate­ma­ty­ki oraz dla stu­den­tów. Celem kon­fe­ren­cji było stwo­rze­nie oka­zji do spo­tka­nia i dys­ku­sji o naucza­niu infor­ma­ty­ki w szko­le oraz zapre­zen­to­wa­nie idei naucza­nia infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra (ang. CS Unplug­ged). Gościem spe­cjal­nym była dr Michal Armo­ni z Izra­ela, któ­ra od wie­lu lat zaj­mu­je się dydak­ty­ką infor­ma­ty­ki.

Dr Armo­ni wygło­si­ła też refe­re­rat „Abs­trac­tion, reduc­tion and of pro­ofs in a cour­se on design and ana­ly­sis of algo­ri­thms” 6 listo­pa­da, dla pra­cow­ni­ków i stu­den­tów WMI. Oto nagra­nie w z wykła­du.

Zachę­ca­my też do obej­rze­nia wykła­du Tima Bel­la z Uni­wer­sy­te­tu w Chri­st­church (Nowa Zelan­dia), z cen­ny­mi przy­kła­da­mi, ilu­stru­ją­cy­mi isto­tę cyfro­we­go prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, pro­jek­to­wa­nia efek­tyw­ne­go inter­fej­su oraz pro­gra­mo­wa­nia. Wykład był przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na kon­fe­ren­cję w Pozna­niu.

Pro­gram:
14.30 Otwar­cie kon­fe­ren­cji, przed­sta­wie­nie pro­jek­tu
14.45−15.30 Poka­zo­wa lek­cja infor­ma­ty­ki (bez kom­pu­te­ra)
lekcja

15.30−16.15 Wykład Tima Bel­la z Uni­wer­sy­te­tu w Chri­st­church (Nowa Zelan­dia)
16.15−17.00 Prze­rwa na kawę i kanap­ki
17.00−18.15 Wykład dr Michal Armo­ni z Insty­tu­tu Weizman­na w Izra­elu (wykład po angiel­sku, z tłu­ma­cze­niem na pol­ski)

18.15−19.00 Panel dys­ku­syj­ny

Dr Michal Armo­ni jest spe­cja­list­ką z dydak­ty­ki infor­ma­ty­ki, naucza­nej w szko­łach i na uni­wer­sy­te­tach izra­el­skich. W swo­ich bada­niach sku­pia się na roli mate­ma­ty­ki jako fun­da­men­tu myśle­nia infor­ma­tycz­ne­go. Dodaj­my, że Izra­el jest pod wzglę­dem badań w infor­ma­ty­ce teo­re­tycz­nej jed­nym z naj­sil­niej­szych ośrod­ków na świe­cie.