VIII drużynowy konkurs KOALA

16 grud­nia 2020 r. roz­po­czę­ły się zapi­sy do VIII edy­cji dru­ży­no­we­go kon­kur­su mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­ne­go dla uczniów KOALA. Począ­tek roz­wią­zy­wa­nia zadań: 21.01.2021. Szcze­gó­ły – na stro­nie kon­kur­su koala.poznan.pl.