Komputerowa defilada Alana Bita

Przed­szko­la­ki do pro­gra­mo­wa­nia! Bez prze­sa­dy, ale uda­ło się wcią­gnąć w algo­ryt­micz­ną zaba­wę w kla­sy z set­kę dzie­ci. Może się zachę­cą do olim­piad, stu­diów, zawo­dów infor­ma­tycz­nych?

Puł­kow­ni­cy, Czer­wo­ny i Nie­bie­ski, spo­ty­ka­ją się na nara­dzie u Gene­ra­ła.

- Roz­ka­zu­ję zor­ga­ni­zo­wać wspól­ną defi­la­dę pod­od­dzia­łu Czer­wo­nych Bere­tów i pod­od­dzia­łu Nie­bie­skich Bere­tów – mówi Gene­rał.

- Tak jest, Panie Gene­ra­le – odpo­wia­da­ją zgod­nie puł­kow­ni­cy Czer­wo­ny i Nie­bie­ski.

Czy­taj wię­cej: Kom­pu­te­ro­wa defi­la­da Ala­na Bita