Wychowanków domu dziecka skoki w przyszłość techniki

W imie­niu dr inż. Andrzej Urbań­skie­go, współ­pra­cu­ją­ce­go z Bez­Kom­pu­te­ra, pro­si­my o roz­po­wszech­nie­nie infor­ma­cji o poszu­ki­wa­niu wspar­cia dla cen­nej ini­cja­ty­wy edu­ka­cyj­nej (tech­ni­ka i infor­ma­ty­ka) skie­ro­wa­nej dla dzie­ci z domu dziec­ka.

Poni­żej odno­śnik do tre­ści proś­by pana Andrze­ja.

Od kil­ku lat inte­re­su­je­my się losem wycho­wan­ków poznań­skich domów dziec­ka wspie­ra­jąc ich, rów­nież z Pań­stwa pomo­cą, przez dostar­cza­nie edu­ka­cji tech­nicz­nej.
Tym razem zna­leź­li­śmy kil­ka prac dyplo­mo­wych naszych (Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej) absol­wen­tów, któ­re są na tyle przy­stęp­ne i atrak­cyj­ne, że war­to je przed­sta­wić dzie­ciom. Orga­ni­zu­je­my więc zbiór­kę na potrzeb­ne do poka­zu dodat­ko­we urzą­dze­nia i mate­ria­ły.
Wię­cej infor­ma­cji: https://polakpomaga.pl/kampania/wychowankow-domu-dziecka-skoki-w-przyszlosc-techniki

Bar­dzo liczy­my na Pań­stwa kolej­ne wspar­cie. Wie­my, że się nie zawie­dzie­my.

Z powa­ża­niem

Andrzej P.Urbański