Konkurs na scenariusz lekcji bez komputera

30 kwiet­nia 2018 r. zakoń­czył się kon­kurs na sce­na­riusz lek­cji infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra. Dzię­ku­je­my wszyst­kim nauczy­cie­lom, któ­rzy przy­sła­li sce­na­riu­sze. Wyni­ki kon­kur­su:

  • dwie rów­no­rzęd­ne pierw­sze nagro­dy: Nata­lia Kolan z Gosty­nia za sce­na­riusz „Zapro­gra­muj mnie!” i Maciej Grześ­ko­wiak z Pozna­nia za sce­na­riusz „Pudeł­ko­wy kom­pu­ter”;
  • wyróż­nie­nie: Damian Kur­piew­ski i Krzysz­tof Skow­ro­nek z Toru­nia za sce­na­riusz „Reku­ren­cja”.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!