Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

Kopia stro­ny kon­kur­su KOALA, któ­ry w latach 2013–2018 orga­ni­zo­wa­ło V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Pozna­niu, jest dostęp­na tutaj. Wśród zaso­bów są cie­ka­we zada­nia, m.in. z algo­ryt­mi­ki.

6 edy­cja kon­kur­su odbę­dzie się w II seme­strze roku szkol­ne­go.

Nowy adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com