O nas

Stro­na powsta­ła, by pomóc nauczy­cie­lom wszyst­kich eta­pów edu­ka­cji w dzie­le­niu się swo­imi pomy­sła­mi na naucza­nie i ucze­nie się infor­ma­ty­ki. Jest efek­tem pra­cy wie­lu entu­zja­stów dydak­ty­ki infor­ma­ty­ki, koor­dy­no­wa­nej przez gru­pę pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu oraz poznań­skich nauczy­cie­li infor­ma­ty­ki. Wśród twór­ców mate­ria­łów zamiesz­czo­nych na stro­nie są: Paweł Pere­kiet­ka (nauczy­ciel z Pozna­nia), dr hab. Mał­go­rza­ta Bed­nar­ska-Bzdę­ga (WMI UAM), dr inż. Andrzej Urbań­ski (Insty­tut Infor­ma­ty­ki Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej), dr Łukasz Nit­sch­ke (Sofo­mo Poland), dr inż. Michał Ren (WMI UAM), Tomasz Śli­wiń­ski (nauczy­ciel z Pozna­nia).

Wszel­kie dobre rady, jak stro­nę ulep­szyć lub pro­po­zy­cje umiesz­cze­nia na niej wła­snych mate­ria­łów dydak­tycz­nych pro­si­my kie­ro­wać na adres bez­kom­pu­te­ra mał­pa wmi.amu.edu.pl lub do Mał­go­rza­ty Bed­nar­skiej-Bzdę­gi.
O kon­takt z dr Bed­nar­ską-Bzdę­gą pro­si­my też wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych otrzy­my­wa­niem infor­ma­cji mailem o spo­tka­niach w ramach koła KOALA dla nauczy­cie­li i przy­szłych nauczy­cie­li, na któ­rym zaj­mu­je­my się sze­ro­ko rozu­mia­ną mate­ma­ty­ką dys­kret­ną. Spo­tka­nia koła odby­wa­ją się na WMI UAM nie­re­gu­lar­nie, zazwy­czaj co 1–2 mie­sią­ce.

Część mate­ria­łów zamiesz­czo­nych na stro­nie powsta­ła w ramach pro­jek­tu CS4HS (Google), reali­zo­wa­ne­go na UAM w roku szkol­nym 2017–2018.