Informatyka bez komputerów też jest fajna”

Na kom­pu­te­ry przyj­dzie czas. Zanim pożrą naszą uwa­gę i wcią­gną nas bez lito­ści, zdo­ła­my zro­zu­mieć, jak dzia­ła­ją.” Tymi sło­wa­mi koń­czy się cie­ka­wy arty­kuł pt. Infor­ma­ty­ka bez kom­pu­te­rów też jest faj­na, któ­re­go auto­rem jest pan Piotr Sta­ni­sław­ski, dzien­ni­karz nauko­wy, nauczy­ciel infor­ma­ty­ki i przy­ro­dy w szko­le pod­sta­wo­wej, współ­au­tor blo­ga Cra­zy Nauka.

Dzię­ku­ję panu Andrze­jo­wi Urbań­skie­mu za prze­sła­nie odno­śni­ka do arty­ku­łu. Zachę­cam Pań­stwa do dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi o cie­ka­wych ini­cja­ty­wach w sty­lu CS Unplug­ged.