Konferencja CS4HS, 16.06.2018

16 czerw­ca 2018 r. na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM odby­ła się kon­fe­ren­cja „Infor­ma­ty­ka w szko­le – z kom­pu­te­rem i bez kom­pu­te­ra” dla nauczy­cie­li infor­ma­ty­ki i mate­ma­ty­ki wszyst­kich szcze­bli edu­ka­cji szkol­nej, jak rów­nież dla stu­den­tów. Udział w kon­fe­ren­cji był bez­płat­ny.

Pro­gram:

 • 9:30 – 11:00 dr Sve­tla Boyt­che­va (Buł­gar­ska Aka­de­mia Nauk)
  Ucze­nie się przez docie­kli­wość
  (po ang., z tłum. na pol­ski)
 •  
   

   

 • 11:00 – 11:30 prze­rwa na kawę i kanap­ki
 •  

 • 11:30 – 13:00 prof. Ivan Kalaš (Uni­wer­sy­tet w Bra­ty­sła­wie)
  Pro­gra­mo­wa­nie w szko­le pod­sta­wo­wej. Gdzie jeste­śmy i dokąd zmie­rza­my?
  (po ang., z tłum. na pol­ski)
 •  

   

 • 13:00 – 13:20 Pre­zen­ta­cja ine­rak­tyw­ne­go pod­ręcz­ni­ka Prze­wod­nik po infor­ma­ty­ce, gość-nie­spo­dzian­ka Piotr Prej­bisz i wrę­cze­nie nagród w kon­kur­sie na sce­na­riusz lek­cji bez kom­pu­te­ra
 •  
   

   

 • 13:20 – 14:00 prze­rwa obia­do­wa
 •  

 • 14:00 – 14:30 Michał Śla­ski (Erlang Solu­tions), o naucza­niu infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra w kla­sach 1–3 szko­ły pod­sta­wo­wej
 • 14:30 – 15:00 dr Maciej Grześ­ko­wiak (UAM), o naucza­niu infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra w gim­na­zjum
 • 15:00 – 15:30 dr Krzysz­tof Krzyw­dziń­ski (UAM), o PixBlocks i ucze­niu dzie­ci pro­gra­mo­wa­nia
 • 15:30 – 16:00 dr Ole­na Hry­biuk (Ukra­iń­ska Aka­de­mia Nauk), o naucza­niu infor­ma­ty­ki na Ukra­inie
 • dr Sve­tla Boyt­che­va pra­cu­je w Depar­ta­men­cie Mode­lo­wa­nia Lin­gwi­stycz­ne­go i Prze­twa­rza­nia Danych Buł­gar­skiej Aka­de­mii Nauk. Ma kil­ku­dzie­się­dzio­let­nie doświad­cze­nie w naucza­niu infor­ma­ty­ki na róż­nych pozio­mach edu­ka­cji. Jest współ­au­tor­ką pod­ręcz­ni­ka do infor­ma­ty­ki uży­wa­ne­go w buł­gar­skich lice­ach i gimn­zjach. Była tre­ner­ką nauczy­cie­li, przy­go­to­wu­ją­cą ich do ucze­nia według nie­daw­no wpro­wa­dzo­ne­go w szko­łach Buł­ga­rii nowe­go pro­gra­mu z infor­ma­ty­ki.
  Stresz­cze­nie wykła­du: Są nauczy­cie­le, któ­rzy uwa­ża­ją, że naj­waż­niej­szy na lek­cji infor­ma­ty­ki jest kom­pu­ter. Tym­cza­sem powi­nien on być jed­nym z wie­lu narzę­dzi i jedy­nie wspo­ma­gać pro­ces naucza­nia. Jak pobu­dzić kre­atyw­ność uczniów i nauczy­cie­li? Jak naczać przez sta­wia­nie pytań i zachę­ca­nie do ich sta­wia­nia? Na wykła­dzie omó­wo­ne zosta­nie kil­ka przy­kła­dów dla róż­nych warian­tów meto­dy ucze­nia za pomo­cą pytań.

  prof. Ivan Kalaš pra­cu­je w Insty­tu­cie Dydak­ty­ki Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Komeń­skie­go w Bra­ty­sła­wie oraz w Insty­tu­cie Infor­ma­ty­ki uni­wer­sy­te­tu UCL w Lon­dy­nie. Jest współ­twór­cą kil­ku śro­do­wisk pro­gra­mi­stycz­nych dla dzie­ci, mię­dzy inny­mi Come­nius Logo, Ima­gi­ne Logo, Tho­mas the Clown and RNA (Reve­la­tion Natu­ral Arts), jak rów­nież auto­rem i współ­au­to­rem pod­ręcz­ni­ków do infor­ma­ty­ki dla dzie­ci, prze­tłu­ma­czo­nych na kil­ka języ­ków. Od 2014 do 2016 był zaan­ga­żo­wa­ny w pro­jekt UCL Scratch­Ma­ths, mają­cy na celu wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych metod do naucza­nia infor­ma­ty­ki w szko­łach pod­sta­wo­wych Wiel­kiej Bry­ta­ni.
  Stresz­cze­nie wykła­du: Co się zmie­ni­ło w pro­gra­mo­wa­niu edu­ka­cyj­nym na prze­strze­ni kil­ku­dzie­się­ciu lat? Jak spra­wić, by pro­gra­mo­wa­nie sta­ło się stan­dar­do­wym i sta­łym ele­ment edu­ka­cji w szko­łach pod­sta­wo­wych? Pre­le­gent podej­mie pró­bę odpo­wie­dzi na te pyta­nia na bazie swo­ich doświad­czeń w pra­cy dla UNESCO oraz w two­rze­niu narzę­dzi dla nauczy­cie­li infor­ma­ty­ki na Sło­wa­cji i w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

  Michał Śla­ski jestem absol­wen­tem kra­kow­skiej AGH, pra­cu­je w fir­mie Erlang Solu­tions. Od ponad 10 lat pro­gra­mu­je w języ­ku Erlang. Orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje Lamb­da Days oraz warsz­ta­ty pro­gra­mo­wa­nia dla chęt­nych nauczyć się języ­ków funk­cyj­nych. Pew­ne­go razu zapy­tał pierw­szo­kla­si­stów, czy wie­dzą czym zaj­mu­je się infor­ma­tyk. W odpo­wie­dzi usły­szał, że to taki pan co napra­wia kom­pu­te­ry… Ta odpo­wiedź zmo­ty­wo­wa­ła go do pró­by przy­bli­ża­nia dzie­ciom idei współ­cze­snej infor­ma­ty­ki. Pro­wa­dzi zaję­cia z infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­rów dla dzie­ci w jed­nej z kra­kow­skich szkół pod­sta­wo­wych, w kla­sach 1–3.

  dr Maciej Grześ­ko­wiak jest pra­cow­ni­kiem Zakła­du Alge­bry i Teo­rii Liczb na WMI Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Jest nie­stru­dzo­nym popu­la­ry­za­to­rem mate­ma­ty­ki, koor­dy­no­wał mię­dzy inny­mi cykl wykła­dów dla uczniów „Mate­ma­ty­ka w muzy­ce i muzy­ka w mate­ma­ty­ce”. Ma doświad­cze­nie w naucza­niu infor­ma­ty­ki w jed­nym z poznań­skich gim­na­zjów. Na lek­cjach sto­su­je cza­sa­mi meto­dę ucze­nia bez kom­pu­te­ra.

  dr Krzysz­tof Krzyw­dziń­ski jest pra­cow­ni­kiem Zakła­du Zakła­du Teo­rii Algo­ryt­mów i Bez­pie­czeń­stwa Danych na WMI Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Jest twór­cą śro­do­wi­ska pro­gra­mi­stycz­ne­go PixBlocks, do naucza­nia pro­gra­mo­wa­nia dla dzie­ci.

  dr Ole­na Hry­biuk pra­cu­je w Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Infor­ma­tycz­nych i Środ­ków Naucza­nia, w Ukra­iń­skiej Aka­de­mii Nauk. Od 2012 orga­ni­zu­je warsz­ta­ty robo­ty­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Kie­ru­je pro­jek­tem CLEVER, mają­cym na celu wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych metod naucza­nia mate­ma­ty­ki na Ukra­inie. Ma doświad­cze­nie w naucza­niu infor­ma­ty­ki i mate­ma­ty­ki na wie­lu pozio­mach edu­ka­cji.