Lekcje informatyki bez komputera

Poniż­sze sce­na­riu­sze lek­cji infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra mogą być wyko­rzy­sta­ne zarów­no w szko­łach pod­sta­wo­wych jak i ponad­pod­sta­wo­wych. Celem takich lek­cji jest wcią­gnię­cie uczniów w zaba­wę, dzię­ki któ­rej pozna­ją idee fun­da­men­tal­ne dla współ­cze­snej infor­ma­ty­ki. Oba zbio­ry są tłu­ma­cze­niem sce­na­riu­szy two­rzo­nych przez entu­zja­stów infor­ma­ty­ki z całe­go świa­ta, któ­re w wer­sji angiel­skiej moż­na zna­leźć na stro­nie pro­jek­tu CS Unplug­ged.