Konferencja 16.06 „Informatyka w szkole – z komputerem i bez”

16 czerw­ca 2018 r. na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM odby­ła się kon­fe­ren­cja „Infor­ma­ty­ka w szko­le – z kom­pu­te­rem i bez kom­pu­te­ra” dla nauczy­cie­li infor­ma­ty­ki i mate­ma­ty­ki wszyst­kich szcze­bli edu­ka­cji szkol­nej, jak rów­nież dla stu­den­tów. szcze­gó­ły