Scenariusze wielkopolskich nauczycieli

Oto sce­na­riu­sze, któ­re wygra­ły kon­kurs na naj­lep­szy sce­na­riusz lek­cji infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra, prze­pro­wa­dzo­ny w 2018 r. przez Wydział Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Zachę­ca­my Pań­stwa do dzie­le­nia się swo­imi doświad­cze­nia­mi z lek­cji infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra (i swo­imi sce­na­riu­sza­mi).