Blog Wkramost (Piotr Prejbisz)

Uczest­ni­cy czerw­co­wej kon­fe­ren­cji mie­li oka­zję poznać pana Pio­tra Prej­bi­sza, auto­ra książ­ki „Zanim sią­dziesz do kom­pu­te­ra” (nazy­wa­ną prze­ze mnie pol­skim CS Unplug­ged), mate­ma­ty­ka, eme­ry­to­wa­ne­go wykła­dow­cę i redak­to­ra wydaw­nictw dydak­tycz­nych.

War­to zapo­znać się z jego blo­giem Wkra­most (od pew­ne­go mostu przez rze­kę Wkrę). Przez wie­le lat zamie­ścił na blo­gu wie­le komen­ta­rzy do bie­żą­cych wyda­rzeń życia spo­łecz­ne­go oraz, co szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce dla nauczy­cie­li, wie­le arty­ku­łów i wpi­sów doty­czą­cych nauki i edu­ka­cji, zwłasz­cza w kon­tek­ście histo­rii (prze­szło­ści) i przy­szło­ści Pol­ski. Ostat­nio pisał m.in. o pomy­słach na na przy­szłą rolę Pała­cu i Osi Saskiej w War­sza­wie. Pole­cam wpis pt. Przed-szkol­na kryp­to­gra­fia w Saskim. Wcze­śniej war­to zapo­znać się z innym arty­ku­łem pana Pio­tra: Essen­tial Feeling.

Przy oka­zji: Mamy jesz­cze egzem­pla­rze 2. wyda­nia książ­ki p. Pio­tra, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy na kon­fe­ren­cję. Zain­te­re­so­wa­nych (nie­obec­nych na kon­fe­ren­cji) pro­si­my o kon­takt.