KOALA 2018/2019

VI edy­cja kon­kur­su KOALA roz­pocz­nie się 7 lute­go 2019 r. Na począt­ku lute­go roz­pocz­ną się zapi­sy. Zachę­ca­my uczniów do for­mo­wa­nia dru­żyn już teraz i poszu­ki­wa­nia opie­ku­na (nauczy­cie­la lub rodzi­ca człon­ka dru­ży­ny).

Nowa stro­na inter­ne­to­wa kon­kur­su będzie pod adre­sem:
koala.poznan.pl
Nie­ba­wem zamie­ści­my na niej regu­la­min kon­kur­su.

Nowy adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com