KOALA 2018/2019

VI edy­cja kon­kur­su KOALA roz­po­czę­ła się 7 lute­go 2019 r. Regu­la­min i zada­nia znaj­du­ją się na nowej stro­nie kon­kur­su: koala.poznan.pl

Nowy adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com