KOALA 2020/2021

W maju 2021 zakoń­czy­ła się VIII edy­cja kon­kur­su mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­ne­go KOALA. Kon­kurs jest dru­ży­no­wy, w dwóch kate­go­riach: szko­ły pod­sta­wo­we i szko­ły ponad­pod­sta­wo­we. W kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych wygra­ła dry­ży­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Tar­no­wie Pod­gór­nym, zaś w kate­go­rii szkół ponad­pod­sta­wo­wych – dru­ży­na II LO w Pozna­niu.

Kon­kurs dofi­nan­so­wa­ła Fun­da­cja mBan­ku i Wydział Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM.

Infor­ma­cje o kon­kur­sie, w tym regu­la­min i har­mo­no­gram, znaj­du­ją się na stro­nie: koala.poznan.pl

Adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com