KOALA 2018/2019

6 edy­cja kon­kur­su KOALA odbę­dzie się w II seme­strze roku szkol­ne­go.
W stycz­niu 2019 roku uka­że się numer 3 biu­le­ty­nu.

Nowa stro­na inter­ne­to­wa kon­kur­su będzie pod adre­sem:
koala.poznan.pl

Nowy adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com