KOALA 2018/2019

VI edy­cja kon­kur­su KOALA trwa­ła od 7 lute­go do czerw­ca 2019 r. Infor­ma­cje o kon­kur­sie, w tym regu­la­min i zada­nia, znaj­du­ją się na stro­nie kon­kur­su: koala.poznan.pl

Adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com