KOALA 2022/2023

W grud­niu 2022 r. roz­po­czę­ły się zapi­sy do X edy­cji kon­kur­su mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­ne­go KOALA. Począ­tek roz­wią­zy­wa­nia zadań: 5 stycz­nia 2023 r. Kon­kurs jest dru­ży­no­wy, w dwóch kate­go­riach: szko­ły pod­sta­wo­we i szko­ły ponad­pod­sta­wo­we. Do star­tu zapra­sza­my rów­nież uczniów z Ukra­iny – zada­nia będą w wer­sji ukra­iń­skiej.

Kon­kurs jest obję­ty patro­na­tem Wiel­ko­pol­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty. X edy­cję dofi­nan­so­wa­ła Fun­da­cja PGNiG S.A. im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza.

Infor­ma­cje o kon­kur­sie, w tym regu­la­min i har­mo­no­gram, znaj­du­ją się na stro­nie: koala.poznan.pl

Adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com