KOALA 2023/2024

W grud­niu 2023 r. roz­po­czę­ły się zapi­sy do XI edy­cji kon­kur­su mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­ne­go KOALA. Począ­tek roz­wią­zy­wa­nia zadań: 4 stycz­nia 2024 r. Kon­kurs jest dru­ży­no­wy, w dwóch kate­go­riach: szko­ły pod­sta­wo­we (kla­sy VI, VII i VIII) i szko­ły ponad­pod­sta­wo­we.

Infor­ma­cje o kon­kur­sie, w tym regu­la­min i har­mo­no­gram, znaj­du­ją się na stro­nie: koala.poznan.pl

Adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com