Po konferencji

Dzię­ku­je­my za udział w kon­fe­ren­cji 16 czerw­ca.

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i wyróż­nio­nym w kon­kur­sie na sce­na­riusz lek­cji.
Zwy­cię­skie sce­na­riu­sze znaj­du­ją się tutaj.


Na zdję­ciu od lewej: p. Damian Kur­piew­ski (Toruń),
p. Nata­lia Kolan (Gostyń) i p. Maciej Grześ­ko­wiak (Poznań)

Prze­wod­nik po infor­ma­ty­ce będzie pre­zen­to­wa­ny 27 czerw­ca na kon­fe­ren­cji „Infor­ma­ty­ka w edu­ka­cji”. Wię­cej na temat toruń­skie­go spo­tka­nia nauczy­cie­li moż­na prze­czy­tać na stro­nie iwe.mat.umk.pl