Wykład pt. Uczenie się przez dociekliwość (dr Svetla Boytcheva)

Za zgo­dą autor­ki udo­stęp­nia­my zapis wideo (ze slaj­da­mi) wykła­du pt. Ucze­nie się przez docie­kli­wość [ang. Inqu­iry-based lear­ning], któ­ry na czerw­co­wej kon­fe­ren­cji wygło­si­ła dr Sve­tla Boyt­che­va (Buł­gar­ska Aka­de­mia Nauk).