Konferencja CMSC’21

Pią­ta mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja Cre­ati­ve Mathe­ma­ti­cal Scien­ces Com­mu­ni­ca­tion, któ­ra mia­ła odbyć się 2 – 6 lip­ca 2021 na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM, zosta­ła z przy­czym epi­de­mio­lo­gicz­nych odwo­ła­na. Kolej­na kon­fe­ren­cja CMSC odbę­dzie się na uni­wer­sy­te­cie w Ber­gen, w Nor­we­gii, w 2022.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie kon­fe­ren­cji.