Konferencja zdalna 7.03.2020

3 lip­ca 2020 odby­ła się 3-godzin­na kon­fe­ren­cja zdal­na, będą­cą zapo­wie­dzią pią­tej kon­fe­ren­cji Cre­ati­ve Mathe­ma­ti­cal Scien­ces, któ­ra odbę­dzie się na WMI UAM w lip­cu 2021. Na kon­fe­ren­cję 3.07 zło­ży­ła się seria kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wych wystą­pień zapro­szo­nych gości, dzię­ki któ­rym moż­na było „poczuć ducha” CMSC.
Nagra­nia z tego wyda­rze­nia znaj­du­ją się na stro­nie CMSC’21.