Informatyka bez komputerów też jest fajna”

Na kom­pu­te­ry przyj­dzie czas. Zanim pożrą naszą uwa­gę i wcią­gną nas bez lito­ści, zdo­ła­my zro­zu­mieć, jak dzia­ła­ją.” Tymi sło­wa­mi koń­czy się cie­ka­wy arty­kuł pt. Infor­ma­ty­ka bez kom­pu­te­rów też jest faj­na, któ­re­go auto­rem jest pan Piotr Sta­ni­sław­ski, dzien­ni­karz nauko­wy, nauczy­ciel infor­ma­ty­ki i przy­ro­dy w szko­le pod­sta­wo­wej, współ­au­tor blo­ga Cra­zy Nauka.

Dzię­ku­ję panu Andrze­jo­wi Urbań­skie­mu za prze­sła­nie odno­śni­ka do arty­ku­łu. Zachę­cam Pań­stwa do dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi o cie­ka­wych ini­cja­ty­wach w sty­lu CS Unplug­ged.

Po konferencji

Dzię­ku­je­my za udział w kon­fe­ren­cji 16 czerw­ca.

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i wyróż­nio­nym w kon­kur­sie na sce­na­riusz lek­cji.


Na zdję­ciu od lewej: p. Damian Kur­piew­ski (Toruń),
p. Nata­lia Kolan (Gostyń) i p. Maciej Grześ­ko­wiak (Poznań)

Prze­wod­nik po infor­ma­ty­ce będzie pre­zen­to­wa­ny 27 czerw­ca na kon­fe­ren­cji „Infor­ma­ty­ka w edu­ka­cji”. Wię­cej na temat toruń­skie­go spo­tka­nia nauczy­cie­li moż­na prze­czy­tać na stro­nie iwe.mat.umk.pl