Zdalna konferencja 3.07.20: zwiastun CMSC’21

3 lip­ca 2020 odby­ła się 3-godzin­na kon­fe­ren­cja zdal­na, będą­cą zapo­wie­dzią przy­szło­rocz­nej kon­fe­ren­cji Cre­ati­ve Mathe­ma­ti­cal Scien­ces Com­mu­ni­ca­tion. Na kon­fe­ren­cję 3.07 zło­ży­ła się seria kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wych wystą­pień zapro­szo­nych gości, dzię­ki któ­rym moż­na było „poczuć ducha” CMSC.
Nagra­nia z tego wyda­rze­nia znaj­du­ją się na stro­nie CMSC’21.