Warsztaty 4–5.07.2021

Od 4 do 5 lip­ca 2021 w Pozna­niu odbę­dą się warsz­ta­ty „Kre­atyw­nie o mate­ma­ty­ce. Przez sztu­kę do nauki”. Ich celem jest popu­la­ry­za­cja idei nauko­wych w spo­sób inter­dy­scy­pli­nar­ny, zwłasz­cza kon­cep­cji mate­ma­tycz­nych przez muzy­kę i ruch. Warsz­ta­ty odbę­dą się na żywo. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na stro­nie warsz­ta­tów

Udział jest bez­płat­ny, ale ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne obo­wią­zu­ją zapi­sy. For­mu­larz zapi­sów znaj­du­je się na powyż­szej stro­nie.

Orga­ni­za­to­ra­mi są: Pol­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­tycz­ne, Aka­de­mia Muzycz­na im.~Jana Igna­ce­go Pade­rew­skie­go w Pozna­niu, Wydział Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu im.~Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu i Stu­dio Muzy­ki Elek­tro­aku­stycz­nej w Pozna­niu.