Informatyka bez komputerów też jest fajna”

Na kom­pu­te­ry przyj­dzie czas. Zanim pożrą naszą uwa­gę i wcią­gną nas bez lito­ści, zdo­ła­my zro­zu­mieć, jak dzia­ła­ją.” Tymi sło­wa­mi koń­czy się cie­ka­wy arty­kuł pt. Infor­ma­ty­ka bez kom­pu­te­rów też jest faj­na, któ­re­go auto­rem jest pan Piotr Sta­ni­sław­ski, dzien­ni­karz nauko­wy, nauczy­ciel infor­ma­ty­ki i przy­ro­dy w szko­le pod­sta­wo­wej, współ­au­tor blo­ga Cra­zy Nauka.

Dzię­ku­ję panu Andrze­jo­wi Urbań­skie­mu za prze­sła­nie odno­śni­ka do arty­ku­łu. Zachę­cam Pań­stwa do dzie­le­nia się infor­ma­cja­mi o cie­ka­wych ini­cja­ty­wach w sty­lu CS Unplug­ged.

Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

Kopia stro­ny kon­kur­su KOALA, któ­ry w latach 2013–2018 orga­ni­zo­wa­ło V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Pozna­niu, jest dostęp­na tutaj. Wśród zaso­bów są cie­ka­we zada­nia, m.in. z algo­ryt­mi­ki.

6 edy­cja kon­kur­su odbę­dzie się w II seme­strze roku szkol­ne­go.

Nowy adres mailo­wy do orga­ni­za­to­rów to koala.konkurs@gmail.com

Po konferencji

Dzię­ku­je­my za udział w kon­fe­ren­cji 16 czerw­ca.

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i wyróż­nio­nym w kon­kur­sie na sce­na­riusz lek­cji.
Zwy­cię­skie sce­na­riu­sze znaj­du­ją się tutaj.


Na zdję­ciu od lewej: p. Damian Kur­piew­ski (Toruń),
p. Nata­lia Kolan (Gostyń) i p. Maciej Grześ­ko­wiak (Poznań)

Prze­wod­nik po infor­ma­ty­ce będzie pre­zen­to­wa­ny 27 czerw­ca na kon­fe­ren­cji „Infor­ma­ty­ka w edu­ka­cji”. Wię­cej na temat toruń­skie­go spo­tka­nia nauczy­cie­li moż­na prze­czy­tać na stro­nie iwe.mat.umk.pl

Konkurs na scenariusz lekcji bez komputera

30 kwiet­nia 2018 r. zakoń­czył się kon­kurs na sce­na­riusz lek­cji infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra. Dzię­ku­je­my wszyst­kim nauczy­cie­lom, któ­rzy przy­sła­li sce­na­riu­sze. Wyni­ki kon­kur­su:

  • dwie rów­no­rzęd­ne pierw­sze nagro­dy: Nata­lia Kolan z Gosty­nia za sce­na­riusz „Zapro­gra­muj mnie!” i Maciej Grześ­ko­wiak z Pozna­nia za sce­na­riusz „Pudeł­ko­wy kom­pu­ter”;
  • wyróż­nie­nie: Damian Kur­piew­ski i Krzysz­tof Skow­ro­nek z Toru­nia za sce­na­riusz „Reku­ren­cja”.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

Komputerowa defilada Alana Bita

Przed­szko­la­ki do pro­gra­mo­wa­nia! Bez prze­sa­dy, ale uda­ło się wcią­gnąć w algo­ryt­micz­ną zaba­wę w kla­sy z set­kę dzie­ci. Może się zachę­cą do olim­piad, stu­diów, zawo­dów infor­ma­tycz­nych?

Puł­kow­ni­cy, Czer­wo­ny i Nie­bie­ski, spo­ty­ka­ją się na nara­dzie u Gene­ra­ła.

- Roz­ka­zu­ję zor­ga­ni­zo­wać wspól­ną defi­la­dę pod­od­dzia­łu Czer­wo­nych Bere­tów i pod­od­dzia­łu Nie­bie­skich Bere­tów – mówi Gene­rał.

- Tak jest, Panie Gene­ra­le – odpo­wia­da­ją zgod­nie puł­kow­ni­cy Czer­wo­ny i Nie­bie­ski.

Czy­taj wię­cej: Kom­pu­te­ro­wa defi­la­da Ala­na Bita