21. scenariusz CS Unplugged

Do kla­sycz­ne­go zbio­ru 20 sce­na­riu­szy pro­jek­tu Com­pu­ter Scien­ce Unplug­ged doda­no w 2015 roku jesz­cze jeden uczą­cy o tym, czym jest pro­to­kół w sie­ciach kom­pu­te­ro­wych.
Mogą Pań­stwo zapo­znać się z pol­ską wer­sją pt. Kamien­ne tablicz­ki — pro­to­ko­ły komu­ni­ka­cji w sie­ci kom­pu­te­ro­wej.
Na język pol­ski sce­na­riusz prze­tłu­ma­czył pan Michał Śla­ski. Dzię­ku­je­my!