Warsztaty „Przez sztukę do nauki” 4–5.07.2021

Od 4 do 5 lip­ca 2021 w Pozna­niu odbę­dą się warsz­ta­ty „Kre­atyw­nie o mate­ma­ty­ce. Przez sztu­kę do nauki”. Ich celem jest popu­la­ry­za­cja idei nauko­wych w spo­sób inter­dy­scy­pli­nar­ny, zwłasz­cza kon­cep­cji mate­ma­tycz­nych przez muzy­kę i ruch. Warsz­ta­ty odbę­dą się na żywo. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na stro­nie warsz­ta­tów

Udział jest bez­płat­ny, ale ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne obo­wią­zu­ją zapi­sy. For­mu­larz zapi­sów znaj­du­je się na powyż­szej stro­nie.

Orga­ni­za­to­ra­mi są: Pol­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­tycz­ne, Aka­de­mia Muzycz­na im.~Jana Igna­ce­go Pade­rew­skie­go w Pozna­niu, Wydział Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu im.~Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu i Stu­dio Muzy­ki Elek­tro­aku­stycz­nej w Pozna­niu.

Zdalna konferencja 3.07.20: zwiastun CMSC’21

3 lip­ca 2020 odby­ła się 3-godzin­na kon­fe­ren­cja zdal­na, będą­cą zapo­wie­dzią przy­szło­rocz­nej kon­fe­ren­cji Cre­ati­ve Mathe­ma­ti­cal Scien­ces Com­mu­ni­ca­tion. Na kon­fe­ren­cję 3.07 zło­ży­ła się seria kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wych wystą­pień zapro­szo­nych gości, dzię­ki któ­rym moż­na było „poczuć ducha” CMSC.
Nagra­nia z tego wyda­rze­nia znaj­du­ją się na stro­nie CMSC’21.

konferencja Creative Mathematical Sciences Communication

Od 2 do 6 lip­ca 2021 na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM odbę­dzie się
pią­ta mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja Cre­ati­ve Mathe­ma­ti­cal Scien­ces Com­mu­ni­ca­tion (pier­wot­nie zapla­no­wa­na na 3–7.07.2020 i prze­nie­sio­na z powo­dów epi­de­mio­lo­gicz­nych). Kon­fe­ren­cja gro­ma­dzi naukow­ców i nauczy­cie­li, zwłasz­cza
mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki, któ­rzy dzie­lą się pomy­sła­mi nauko­wy­mi i dydak­tycz­ny­mi. Jest otwar­ta na nowa­tor­skie pomy­sły, zwłasz­cza zwią­za­ne z
naucza­niem mate­ma­ty­ki przez eks­pe­ry­men­to­wa­nie i aktyw­ność rucho­wą.

Dla szer­szej publicz­no­ści i nauczy­cie­li, któ­rym czas pozwo­li jedy­nie na
jed­no­dnio­wy udział w kon­fe­ren­cji, prze­zna­czo­ny będzie dzień otwar­ty (bez
wpi­so­we­go) 3.07, poświę­co­ny grom dydak­tycz­nym i mate­ma­tycz­no-algo­ryt­micz­nym aktyw­no­ściom w tere­nie. Ten dzień będzie też oka­zją do prze­te­sto­wa­nia
eks­pe­ry­men­tal­nych pomy­słów np. na lek­cję mate­ma­ty­ki wśród innych nauczy­cie­li
i uczest­ni­ków CMSC.

Zapro­sze­ni goście:

Tim Bell, Uni­wer­sy­tet w Can­ter­bu­ry, Nowa Zelan­dia
Micha­el Fel­lows, Uni­wer­sy­tet w Ber­gen, Nor­we­gia
Judith Gal-Ezer, Open Uni­ver­si­ty, Izra­el
Ber­nahrd Gan­ter, Poli­tech­ni­ka w Dreź­nie, Niem­cy
Jerzy Pogo­now­ski, UAM, Poznań
Dr. Schaf­fer and Mr. Stern Dan­ce Ensem­ble, USA

Reje­stra­cja: przez stro­nę cmsc.wmi.amu.edu.pl
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie kon­fe­ren­cji.

21. scenariusz CS Unplugged

Do kla­sycz­ne­go zbio­ru 20 sce­na­riu­szy pro­jek­tu Com­pu­ter Scien­ce Unplug­ged doda­no w 2015 roku jesz­cze jeden uczą­cy o tym, czym jest pro­to­kół w sie­ciach kom­pu­te­ro­wych.
Mogą Pań­stwo zapo­znać się z pol­ską wer­sją pt. Kamien­ne tablicz­ki — pro­to­ko­ły komu­ni­ka­cji w sie­ci kom­pu­te­ro­wej.
Na język pol­ski sce­na­riusz prze­tłu­ma­czył pan Michał Śla­ski. Dzię­ku­je­my!

Warsztaty 16.09.19 o informatyce bez komputera

16 wrze­śnia 2019 na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM odby­ły się warsz­ta­ty dla nauczy­cie­li i stu­den­tów „Lek­cje infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra – kolo­ro­wa­nie gra­fów i szy­fro­wa­nie”. Popro­wa­dzi­li je prof. Fran­ces Rosa­mond i prof. Micha­el Fel­lows z Uni­wer­sy­te­tu w Ber­gen – współ­twór­cy świa­to­we­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go CS Unplug­ged, eks­per­ci w popu­la­ry­za­cji mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki.

W cza­sie warsz­ta­tów zapre­zen­to­wa­no róż­ne pomy­sły na zaba­wy akty­wi­zu­ją­ce uczniów a jed­no­cze­śnie prze­ka­zu­ją­ce fun­da­men­tal­ne dla infor­ma­ty­ki idee, doty­czą­ce gra­fów i kryp­to­lo­gii.