konferencja Creative Mathematical Sciences Communication

Od 2 do 6 lip­ca 2021 na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM odbę­dzie się
pią­ta mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja Cre­ati­ve Mathe­ma­ti­cal Scien­ces Com­mu­ni­ca­tion (pier­wot­nie zapla­no­wa­na na 3–7.07.2020 i prze­nie­sio­na z powo­dów epi­de­mio­lo­gicz­nych). Kon­fe­ren­cja gro­ma­dzi naukow­ców i nauczy­cie­li, zwłasz­cza
mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki, któ­rzy dzie­lą się pomy­sła­mi nauko­wy­mi i dydak­tycz­ny­mi. Jest otwar­ta na nowa­tor­skie pomy­sły, zwłasz­cza zwią­za­ne z
naucza­niem mate­ma­ty­ki przez eks­pe­ry­men­to­wa­nie i aktyw­ność rucho­wą.

Dla szer­szej publicz­no­ści i nauczy­cie­li, któ­rym czas pozwo­li jedy­nie na
jed­no­dnio­wy udział w kon­fe­ren­cji, prze­zna­czo­ny będzie dzień otwar­ty (bez
wpi­so­we­go) 3.07, poświę­co­ny grom dydak­tycz­nym i mate­ma­tycz­no-algo­ryt­micz­nym aktyw­no­ściom w tere­nie. Ten dzień będzie też oka­zją do prze­te­sto­wa­nia
eks­pe­ry­men­tal­nych pomy­słów np. na lek­cję mate­ma­ty­ki wśród innych nauczy­cie­li
i uczest­ni­ków CMSC.

Zapro­sze­ni goście:

Tim Bell, Uni­wer­sy­tet w Can­ter­bu­ry, Nowa Zelan­dia
Micha­el Fel­lows, Uni­wer­sy­tet w Ber­gen, Nor­we­gia
Judith Gal-Ezer, Open Uni­ver­si­ty, Izra­el
Ber­nahrd Gan­ter, Poli­tech­ni­ka w Dreź­nie, Niem­cy
Jerzy Pogo­now­ski, UAM, Poznań
Dr. Schaf­fer and Mr. Stern Dan­ce Ensem­ble, USA

Reje­stra­cja: przez stro­nę cmsc.wmi.amu.edu.pl
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie kon­fe­ren­cji.