Warsztaty 16.09.19 o informatyce bez komputera

16 wrze­śnia 2019 na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM odby­ły się warsz­ta­ty dla nauczy­cie­li i stu­den­tów „Lek­cje infor­ma­ty­ki bez kom­pu­te­ra – kolo­ro­wa­nie gra­fów i szy­fro­wa­nie”. Popro­wa­dzi­li je prof. Fran­ces Rosa­mond i prof. Micha­el Fel­lows z Uni­wer­sy­te­tu w Ber­gen – współ­twór­cy świa­to­we­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go CS Unplug­ged, eks­per­ci w popu­la­ry­za­cji mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki.

W cza­sie warsz­ta­tów zapre­zen­to­wa­no róż­ne pomy­sły na zaba­wy akty­wi­zu­ją­ce uczniów a jed­no­cze­śnie prze­ka­zu­ją­ce fun­da­men­tal­ne dla infor­ma­ty­ki idee, doty­czą­ce gra­fów i kryp­to­lo­gii.